Sales within>>> EU-zone

ALLA PRISER INKL MOMS - prices in SEK (KR) include VAT

NETZO-power FASPROVARE/phase-line tester, JORDADE UTTAG 230 V

240,00 kr

Beskrivning

Viss utrustning kan påverkas om fas och nolla är rätt anslutna till vägguttaget.

Detta är för många en form av överkurs, men det finns de som vill veta.

Denna fungerar endast med jordade vägguttag!

All utrustning fungerar även om fas och nolla är ”felvända”, men framför allt vissa audioapparater kan uppvisa skillnad i prestanda. Därför kan det vara bra att veta om man har rätt anslutet. Man kan testa med att vända kontakten i vägguttaget och lyssna om man märker skillnad.

Men man kan som sagt även testa vilken kontakt som är nolla och vilken som är fas.

Ett par bilder visar delarna som är monterade i denna enhet. Alla delarna är självklart CE-märkta och monteringen är gjord för säker hantering.
Vi använder klämstift för en säker och stabil kontaktövergång.

Handhavande:

  1. Stick in provaren i väggkontakten.
  2. Lyser lampan röd, så innebär det att fasen är i den kontakten där den röda pricken finns.
  3. Om du vänder på provaren, så ska den röda lampan inte lysa.

Denna enhet drar endast 3 mA i ström. Finns jordfelsbrytare installerat så ska denna ändå fungera utan att lösa ut jordfelsbrytaren. Om brytaren ändå skulle lösa ut, så är det något annat fel eller att jordfelsbrytaren är felinställd. En jordfelsbrytare skall lösa ut från 100 – 300 mA.

Har du behov av att testa dina strömkablar, vilket stift som är fasen?
Vi har en konverter som tillsammans med denna fasprovare testar detta utan att behöva mäta med multimeter eller annat instrument. Läs vidare här

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

>>> ENGLISH

Some equipment can be affected if phase/line and neutral are correctly connected to the wall outlet.

For many, this is a form of premium, but there are those who want to know.

This only works with grounded wall sockets and if you have wall sockets suitable Schuko plugs! 

All equipment works even if the phase/line and neutral are ”inverted”, but in particular some audio devices can show a difference in performance. Therefore, it can be good to know if you have the right connection. You can always test by reversing the plug in the wall socket and listen if you notice a difference.

But as I said, you can also test which contact is neutral and which is phase/line.

Handling:

Plug the tester into the wall socket.
If the lamp lights up red, it means that the phase is in the connector where the red dot is.
If you turn the tester over, the red light should not light up.

This device draws only 3 mA of current. If an earth-fault circuit breaker is installed, it must still work without tripping the earth-fault circuit breaker. If the breaker should still trip, then there is something else wrong or the earth fault breaker is incorrectly set. An earth fault circuit breaker must trip from 100 – 300 mA.

CON-FAS

NZP-FAS

Varumärke

NETZOpower

NETZOpower is a brand within the NETZO group

Du kanske också gillar …